Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

____________________________________________________________________

Kraków dnia 07.11.2018 r.

NZ.271.303.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45314000-1 (Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych)

Termin realizacji: 12.12.2018 r.

Wybrano ofertę nr 3:
Wacław Szczepanik Vatico
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków

Cena brutto: 378 010,98 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
NET STRATEGY Sp. z o.o.
Ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Cena brutto: 53,74 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 93,74 pkt

2)Oferta nr 2
Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM"
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

Cena brutto: 54,07 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 94,07 pkt

3)Oferta nr 3
Wacław Szczepanik Vatico
Os.Centrum D1/165,31-932 Kraków

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum