Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:10/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej" - znak sprawy: 10/X/2018.

 Kraków, 09.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

34928460-0 (Słupki drogowe),
34996000-5 (Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacje),
34928110-2 (Bariery drogowe).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2018r., przy czym:

a) Przekazanie terenu wykonania prac - w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu przekazania,
b) Rozpoczęcie realizacji Dzieła - nie później niż w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) Zakończenie robót modernizacyjnych - w terminie do dnia 20.12.2018r.,
d) Odbiór końcowy – w terminie do dnia 24.12.2018r.

Wybrano ofertę nr 1:

BRAMAR
M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j.
ul. Królowej Jadwigi 1, 26-600 Radom
Cena brutto: 297.700,00 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania

Streszczenie oceny złożonej oferty:

BRAMAR
M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j.
ul. Królowej Jadwigi 1, 26-600 Radom
Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum