Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

Dotycz przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej - znak sprawy: 4/XI/2018

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 06.12.2018 r.

NZ.271.340.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1

PROGREG Sp. z o.o.
ul. Dekarzy 7C
30-414 Kraków

cena ofertowa: 147 600,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

PROGREG Sp. z o.o.
ul. Dekarzy 7C
30-414 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum