Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/X/2018

Dotyczy postępowania p.n: Serwisowanie samochodów służbowych. Znak sprawy: 23/X/2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, dnia 07.12.2018 roku

NZ.271.317.2018

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
50.11.20.00-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wybrano ofertę nr 1
AUTO ROBOT SYSTEM S.C. B.W. Bułat ul. Mała Góra 55 30-864 Kraków
Cena brutto: cena brutto zł za stawkę godzinową wykonania przedmiotu umowy: 72,57 zł brutto
Gwarancja na wykonane usługi określona w istotnych postanowieniach umowy w § 1 ust. 25:
Zaproponowany okres gwarancji na wykonane usługi 12 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
AUTO ROBOT SYSTEM S.C.
B.W. Bułat
ul. Mała Góra 55
30-864 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: cena brutto zł za stawkę godzinową wykonania przedmiotu umowy: 60,00 pkt
Gwarancja na wykonane usługi określona w istotnych postanowieniach umowy w § 1 ust. 25: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Gwarancja na wykonane usługi określona w istotnych postanowieniach umowy w § 1 ust. 25: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum