Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/XI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Część 1: Zakup serwerów sieciowych oraz rozbudowa przestrzeni Storage dla systemów informatycznych ZDMKCzęść 2: Zakup urządzeń zabezpieczenia i monitorowania dostępu do systemów informatycznych ZDMK - znak sprawy: 5/XI/2018.

 Kraków, 12.12.2018r

NZ.271.342.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV) dla Części 1 oraz Części 2:
48821000-9 (Serwery sieciowe)
48600000-4 (Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne)

Część 1

Termin wykonania zamówienia dla Części 1:

Najkrótszy termin dostawy: na dzień 21.12.2018r.
Najdłuższy termin dostawy: na dzień 27.12.2018r.

Wybrano ofertę nr 2:

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Cena brutto: 370.697,40 zł
Termin realizacji zamówienia: na dzień 21.12.2018r.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 2

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań

Łącznie 100pkt, w tym:

Cena brutto – 60pkt
Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Quad Pro Sp. z o.o.
ul. Fiszera 5
31-321 Kraków
Łącznie 94,99pkt, w tym:
Cena brutto – 54,99pkt
Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny:

Cena brutto – 60%
Termin realizacji zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).

Część 2

Termin wykonania zamówienia dla Części 2:

Najkrótszy termin dostawy: na dzień 21.12.2018r.
Najdłuższy termin dostawy: na dzień 27.12.2018r.

Wybrano ofertę nr 3:

Quad Pro Sp. z o.o.
ul. Fiszera 5
31-321 Kraków
Cena brutto: 97.306,53 zł
Termin realizacji zamówienia: na dzień 21.12.2018r.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

MS-IT Miłosz Sękala
ul. Gnieźnieńska 12
40-142 Katowice
Łącznie 92,39pkt, w tym:
Cena brutto – 49,47pkt
Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Łącznie 89,47pkt, w tym:
Cena brutto – 40,85pkt
Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Quad Pro Sp. z o.o.
ul. Fiszera 5
31-321 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:

Cena brutto – 60pkt
Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny:

Cena brutto – 60%
Termin realizacji zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum