Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/XI/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II) - Znak sprawy: 3/XI/2018.

Kraków, dnia 13.12.2018 roku

NZ.271.337.2018

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
64.21.25.00-0 (Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS) )

Termin wykonania zamówienia: 28.12.2018r - 30.11.2021r

Wybrano ofertę nr 1

T-MOBILE POLSKA S.A. , ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Część I:
Cena brutto: 489 648,24 zł
Miesięczna opłata abonamentowa: 11 334,45 zł brutto
Zaproponowana wielkość APN: 300 GB
Zaproponowany transfer danych - Internet: 1000 Mbit/s

Część II:
Cena brutto: 289 008,00 zł
Miesięczna opłata abonamentowa: 5 352,00 zł brutto
Zaproponowany pakiet danych: 1 GB

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

T-MOBILE POLSKA S.A. , ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Część I
Cena brutto: 60 punktów
Zaproponowana wielkość APN: 20 punktów
Zaproponowany transfer danych - Internet: 20 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Część II
Cena brutto: 60 punktów
Zaproponowany pakiet danych: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Dodatkowe informacje :

Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:

Dla części I:
Cena brutto: 60%
Wielkość APN: 20%
Transfer danych - Internet: 20%

Dla części II:
Cena brutto: 60%
Pakiet danych: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum