Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XII/2018.

__________________________________________________________________________________

Kraków, 20.12.2018 r.

NZ.271.350.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50324100-3 (Usługi w zakresie konserwacji systemu)

Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 1

Siemens Mobility Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 919 794,00 złotych w tym:
kwartalne ryczałtowe wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z §7 ust. 1 IPU: 114 974,25 złotych brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta z Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:

Siemens Mobility Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa

Punktacja:
Cena ofertowa brutto: 60,00pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum