Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/XI/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 2/XI/2018.

 Kraków, 20.12.2018r.

NZ.271.333.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Dróg Miasta Krakowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Uzasadnienie prawne

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty z najniższą ceną w niniejszym postępowaniu wynosi 525.210,00 zł brutto, a Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 495.500,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum