Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/X/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. - numer sprawy 14/X/2018

 Kraków, dnia 20.12.2018 r.

NZ.271.302.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

34.94.13.00-8 (Tory tramwajowe)

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:

ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

cena ofertowa: 20.769.187,75 zł brutto,

okres gwarancji : 36 miesięcy

liczba osób wskazana do realizacji zamówienia posiadająca aktualne uprawnienia spawalnicze wydane przez właściwe jednostki certyfikujące w zakresie spawania elektrycznego oraz termitowego: 7 osób

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
liczba osób wskazana do realizacji zamówienia posiadająca aktualne uprawnienia spawalnicze wydane przez właściwe jednostki certyfikujące w zakresie spawania elektrycznego oraz termitowego: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum