Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Sprzątanie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - przystanek „Dworzec Główny" oraz przystanek „Politechnika" w 2019 i 2020 r."– znak sprawy: 3/XII/2018.

 Kraków, dnia 21.12.2018 roku

NZ.271.353.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
90.91.00.00-9 (Usługi sprzątania)
90.91.92.00-4 (Usługi sprzątania biur).

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

Wybrano ofertę nr 1.
MAŁOPOLKOM" s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus
Usługi Komunalno-Zieleniarskie
31-979 Kraków, ul. Jeżynowa 9
Cena brutto: 330 000,00 zł
Jakość usługi - częstotliwość wykonywania kontroli jakości sprzątania: 1 raz na tydzień

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano „MAŁOPOLKOM" s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus Usługi Komunalno-Zieleniarskie, 31-979 Kraków, ul. Jeżynowa 9 . Oferta tej Spółki jest jedyną ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZDMK , Kraków, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodniez art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

OFERTA nr 1
„MAŁOPOLKOM" s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus
Usługi Komunalno-Zieleniarskie
31-979 Kraków, ul. Jeżynowa 9

Łącznie 100 pkt, w tym:
- Cena brutto – 60 pkt
- Jakość usługi - częstotliwość wykonywania kontroli jakości sprzątania – 40 pkt

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Jakość usługi - częstotliwość wykonywania kontroli jakości sprzątania - 40%

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum