Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy: 13/VIII/2018

Kraków, dnia 03.01.2019 r.

NZ.271.252.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
30.19.50.00-2 (Tablice)
39.29.41.00-0 (Artykuły informacyjne i promocyjne)

Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Wybrano ofertę nr 1:

Konsorcjum firm:
TRAKCJA PRKiI S.A., - lider
00-120 Warszawa, ul. Złota 59 XVIII p.

COMSA S.A.U. - partner
08014 Barcelona, Hiszpania, ul. Calle Viriato 47

cena ofertowa: 94.208.431,20 zł brutto

w tym za:

- wykonanie robót budowlanych: 94.080.373,30 zł brutto

- przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej: 128.057,90 zł brutto

okres gwarancji : 72 miesiące

termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:
TRAKCJA PRKiI S.A., - lider
00-120 Warszawa, ul. Złota 59 XVIII p.

COMSA S.A.U. - partner
08014 Barcelona, Hiszpania, ul. Calle Viriato 47

Punktacja:

Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 20,00 pkt
Termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
ZUE S.A., - lider
30-048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

KZN Rail Sp. z o. o.- partner
30-740 Kraków, ul. Półłanki 25

Punktacja:

Cena brutto: 56,62 pkt

Okres gwarancji: 20,00 pkt

Termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 20,00 pkt

Łącznie: 96,62 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 20%
długość okresu gwarancji o którym mowa w § 12 ust. 2 istotnych postanowień umowy: 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum