Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne

Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Znak sprawy: 6/XI/2018

_______________________________________________________________

Kraków, 03.01.2019 r.

NZ.271.346.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.62.13-1 (Instalowanie oznakowania drogowego)
45.23.32.21-4 (Malowanie nawierzchni)
45.23.32.92-2 (Instalowanie urządzeń ochronnych)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

W zakresie części I wybrano:

Ofertę nr 2:

Konsorcjum firm:
LIDER: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
ul. S. Lindego 20
30-148 Kraków
PARTNER: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów

cena ofertowa: 4 867 950,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 7 lat

W zakresie części II wybrano:

Ofertę nr 1:

BRAVO Łukasz Łukacz
os. Wojskowe 4/10
32-086 Węgrzce
cena ofertowa: 6 111 160,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 7 lat

W zakresie części III wybrano:

Ofertę nr 2:

Konsorcjum firm:
LIDER: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
ul. S. Lindego 20
30-148 Kraków
PARTNER: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów

cena ofertowa: 4 180 225,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 7 lat

W zakresie części IV wybrano:

Ofertę nr 1:

BRAVO Łukasz Łukacz
os. Wojskowe 4/10
32-086 Węgrzce

cena ofertowa: 3 696 430,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 7 lat

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są najkorzystniejsze w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia i spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowy na w/w zadanie zostaną zawarte w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

CZĘŚĆ I:

Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:
LIDER: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
ul. S. Lindego 20
30-148 Kraków
PARTNER: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt


CZĘŚĆ II:

Oferta nr 1:

BRAVO Łukasz Łukacz
os. Wojskowe 4/10
32-086 Węgrzce

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

CZĘŚĆ III:

Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:
LIDER: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
ul. S. Lindego 20
30-148 Kraków
PARTNER: WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

CZĘŚĆ IV:

Oferta nr 1:

BRAVO Łukasz Łukacz
os. Wojskowe 4/10
32-086 Węgrzce

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert:
Na część I: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Na część II: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Na część III: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Na część IV: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum