Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD SIDAS i SPIRB w roku 2019 – znak sprawy: 8/XII/2018

_______________________________________________________________________________

Kraków, 04.01.2019 r.

NZ.271.371.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

48.00.00.00-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku

Wybrano ofertę nr 1

MADKOM Spółka Akcyjna
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

cena ofertowa: 199 865,16 zł brutto, w tym:
a) ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za moduł SIDAS EZD: 11 072,87 zł brutto
b) ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za moduł SIDAS Budżet: 1 482,56 zł brutto
c) za jedną roboczogodzinę: 246,00 zł brutto
zaproponowany czas reakcji po zgłoszeniu przez Zamawiającego błędu poważnego: 24 godziny

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

MADKOM Spółka Akcyjna
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
czas reakcji po zgłoszeniu przez Zamawiającego błędu poważnego: 00,00 pkt
łącznie: 60,00 pkt


Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Czas reakcji po zgłoszeniu przez Zamawiającego błędu poważnego: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum