Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy postępowania przetargowego: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy "Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej - numer sprawy: 2/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego - numer sprawy: 20/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej - numer sprawy: 7/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie. Znak sprawy: 17/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji – numer sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA - numer sprawy: 20/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 12/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

   

Strona 4 z 41

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum