Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/V/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej /ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Znak sprawy 3/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/V/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28. -znak sprawy 3/VI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 6 części - znak sprawy 16/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 5/VI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych w ramach systemów centrum sterowania ruchem. Znak sprawy: 5/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 5/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/V/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa - numer sprawy: 14/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/V/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 10/VI/2016

Dotyczy zamowienia publicznego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 10/VI/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 10/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2016

Nazwa zadania: Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży – część 4 – oznakowanie stref ograniczonego ruchu wraz z trasami przejazdu. Znak sprawy: 9/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 3/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Opracowanie:

Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej".

Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę". Znak sprawy 3/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 3/IV/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 22/IV/2016

Dotyczy zamowienia publicznego p.n.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie - znak sprawy 22/IV/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 22/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 15/V/2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393).

Nazwa zadania: Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży z podziałem na 4 części. Znak sprawy: 15/V/2016. Część 1, 2, 3.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 15/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IV/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z podziałem na 2 części. Znak sprawy: 15/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IV/2016

   

Strona 45 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum