Wyniki przetargów

22/IX/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 i 6

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: 22/IX/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 i 6

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - numer sprawy: 9/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II, część III)" - znak sprawy: 16/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Przebudowa i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi" część 1 – Dzielnica nr IV, część 2 – Dzielnica nr IX, część 3 – Dzielnica nr XII, część 4 – Dzielnica nr XIII, część 5 – Dzielnica nr XVI
– znak sprawy: 17/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich - numer sprawy 19/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa" - znak sprawy: 11/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana opraw i szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 13/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/IX/2017

Dotyczy postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy: 6/IX/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" – znak sprawy: 7/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Generała Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka wraz z połączeniem projektowanej drogi z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na budowę drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, łączącej ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza.Znak sprawy: 14/IX/2017


Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

   

Strona 7 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum