Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+ - numer sprawy: 20/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IX/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 10/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 10/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53” - znak sprawy: 8/XI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - znak sprawy: 13/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/X/2017

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: "Rozbudowa ul. Orlińskiego (droga gminna lokalna, km od 0+21,50 do 2+84,60) w zakresie budowy miejsc postojowych w km 0+37,00 do 2+70,75, chodnika w km od 0+21,50 do 2+84,60 i wyniesionego przejścia dla pieszych w km od 1+65,40 do 1+72,80 wraz z budową odwodnienia ulicznego oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej ulicy w km od 0+64,60 do 0+70,50 na działkach położonych w m. Krakowie" - Znak sprawy: 11/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/X/2017

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 7/X/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie - znak sprawy: 7/X/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 7/X/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.Znak sprawy : 5/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych" - znak sprawy: 2/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/XI/2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, część: 3, znak sprawy: 11/VIII/2017

Kraków, dnia 28 listopada 2017 r.

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

                „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 2/1, 30 – 036 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400647, posiadająca numer NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, zwana dalej „Pełnomocnikiem”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zwanego dalej „Zamawiającym”, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017, zwanego dalej „Postępowaniem”, w Zadaniu (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie (część III):

 

  1. 1.za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:

Pool koasekuracyjny w składzie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa; UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź; InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

60

33

93

Uzasadnienie:

 

Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest złożył najkorzystniejszą ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów wskazanych w Postępowaniu.

 

  1. 2.w Postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
  2. 3.w Postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,
  3. 4.w Postępowaniu nie ustanawiano dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

                                                                                                              Za Zamawiającego – Pełnomocnik

                                                                             

 

                                                                                                              „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA                                                                                                       i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA”                                                                                                           Sp. K. z siedzibą w Krakowie

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo - handlowych - numer sprawy: 6/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2017

 

Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

   

Strona 9 z 50

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum