Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie - numer sprawy 1/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT) - numer sprawy: 19/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 14/VII/2017

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym

Więcej: Przetarg nieograniczony 14/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na część działki 278/19 obr. 44 Krowodrza wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy" – znak sprawy: 15/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/VIII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia:
cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka
cz.2: przy ul. Lubockiej 141
cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby - numer sprawy: 3/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VIII/2017

 

Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

Roboty w zakresie realizacji zmian oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach płatnego parkowania oraz na alejach Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i w dzielnicy Krowodrza

Więcej: Przetarg nieograniczony 24/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap I

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 5/VIII/2017

   

Strona 9 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum