Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofety dla zadania (części) 1 oraz 2, znak: 11/VIII/2017

„SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 2/1, 30 – 036 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400647, posiadająca numer NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017, w

  1. Zadaniu (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I),

i

  1. Zadaniu (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II),

została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Kraków, dnia 17 listopada 2017 r.

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

                „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 2/1, 30 – 036 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400647, posiadająca numer NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, zwana dalej „Pełnomocnikiem”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zwanego dalej „Zamawiającym”, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017, zwane dalej „Postępowaniem”:

 

  1. 1.w Zadaniu (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I),

 

1.1.           za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:

 

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

60

23

83

Uzasadnienie:

 

Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest złożył najkorzystniejszą ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów wskazanych w Postępowaniu.

 

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Postępowaniu:

Pool koasekuracyjny w składzie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

39,90

40

79,90

 

1.2.           w Postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

1.3.           w Postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,

1.4.           w Postępowaniu nie ustanawiano dynamicznego systemu zakupów;

 

 

 

  1. 2.w Zadaniu (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II):

 

2.1.           za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:

 

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

60

31

91

Uzasadnienie:

 

Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest złożył najkorzystniejszą ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów wskazanych w Postępowaniu.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Postępowaniu:

 

Pool koasekuracyjny w składzie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

40

22,25

62,25

 

2.2.           w Postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

2.3.           w Postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,

2.4.           w Postępowaniu nie ustanawiano dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Za Zamawiającego – Pełnomocnik

                                                                             

 

                                                                                                              „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA                                                                                          i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA”                                                                                                           Sp. K. z siedzibą w Krakowie

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P + B.- numer sprawy: 3/IX/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczoneggo: Budowa parkingu na os. Stalowym – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej nr 39/1 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta wraz z budową stojaków rowerowych, budową sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego) i budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem na działce j.w. - Znak sprawy: 5/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/X/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż 5 tablic informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) - znak sprawy: 6/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/X/2017

świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/X/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap. Dokończenie robót. Znak sprawy: 1/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/X/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj – znak sprawy: 13/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308 w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Obrońców Krzyża do ulicy Bulwarowej wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) - numer sprawy 8/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika" - znak sprawy: 2/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) - znak sprawy: 10/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/X/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 25/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj - numer sprawy: 25/IX/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 25/IX/2017

   

Strona 10 z 50

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum