Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
„Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego" aplikującego o dofinansowanie w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w oparciu
o aktualne dokumenty programowe i wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim:

1. Regulamin konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,
2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
3. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedmiotowy projekt ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE w trybie konkursowym. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków a jednostką realizującą Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opis rozwiązań projektowych
Zamawiający dysponuje:
• „Plan rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki" dokument opracowany na etapie przedkonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych. Dostępny u Zamawiającego.
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PRZYLASEK RUSIECKI -dostępny na www.bip.krakow.pl
• Koncepcja oraz program funkcjonalno użytkowy - w trakcie opracowywania. Przewidywany termin opracowania dokumentów - 31.01.2017r. Przed tym terminem konieczna będzie współpraca z projektantem.

Planowany budżet projektu:
Szacunkowy koszt całkowity projektu: 17 950 000,00 PLN
Szacunkowa wartość dofinansowania 6 000 000,000 PLN

Termin realizacji zlecenia:
Ostateczna wersja dokumentacji: 13 lutego 2017 r.
Wstępna wersja wniosku o dofinansowanie: 07 lutego 2017 r.

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch częściach:
a) Pierwsza część w wysokości 60% wynagrodzenia po wydaniu Zamawiającemu dzieła przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie.
b) Druga część w wysokości 40% wynagrodzenia po otrzymaniu przez Zamawiającego oficjalnego potwierdzenia przyznania dofinansowania na realizację projektu.
Zapłata za każdą część wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów
z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł., udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców.

III. Kryteria oceny oferty

1. Cena,
2. Doświadczenie Wykonawcy – ilość sporządzonej dokumentacji aplikacyjnej
o dofinansowanie ze środków unijnych (tj. wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, studium wykonalności, analizy ruchu) dla projektu z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł.
3. Skuteczność Wykonawcy – ilość projektów o których mowa w pkt. 2, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Cena – 70%,
2. Doświadczenie Wykonawcy – ilość sporządzonej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów związanych z zagospodarowaniem rekreacyjnym i turystycznym, infrastrukturą drogowo-rowerową o wartości pow. 2 mln zł – 15%,
3. Skuteczność Wykonawcy – ilość projektów o których mowa w pkt. 2, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych – 15%.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, decydującym kryterium jest kryterium ceny.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 70 pkt
cena badanej oferty

2. Doświadczenie Wykonawcy:

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wersji tabelarycznej zestawienia sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł., ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość sporządzanych dokumentacji aplikacyjnych, o których mowa w powyższym akapicie (przedstawienie referencji lub kopii umów z klientami lub kopii protokołów odbioru dokumentacji.)
Na podstawie analizy przedstawionych danych przez Wykonawcę w ofercie, 15 pkt otrzyma Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych
z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej.

Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych
z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej, o wartości pow. 2 mln zł, otrzyma 15 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych z badanej oferty
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najwyższa ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych

3. Skuteczność Wykonawcy:

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wersji tabelarycznej zestawienia sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej, o wartości pow. 2 mln zł, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość sporządzanych dokumentacji aplikacyjnych, o których mowa w powyższym akapicie (przedstawienie referencji od klienta potwierdzających otrzymanie dofinansowania dla projektów, dla których Wykonawca opracowywał dokumentację aplikacyjną).
Na podstawie analizy przedstawionych danych przez Wykonawcę w ofercie, 15 pkt otrzyma Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, infrastruktury drogowo-rowerowej, o wartości pow. 2 mln zł.
Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego, z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej, o wartości pow. 2 mln zł, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, otrzyma 15 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów
które uzyskały dofinansowanie z badanej oferty
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najwyższa ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych dla
projektów które uzyskały dofinansowanie

VI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków)
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20 stycznia 2017 r.
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego a nie data nadania przesyłki.

Cena w ofercie winna być rozbita na :
a) Wniosek aplikacyjny
b) Analiza finansowo – ekonomiczna

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod numerem
telefonu 12 616 74 27 .

Załączniki:
Pobierz plik (wzór umowy - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej  Przylasek Rusiecki.pdf)Wzór umowy[Wzór umowy]407 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum