Dialog Techniczny - znak sprawy: 8/I/2017

Dotyczy:  DIALOGU TECHNICZNEGO pn. "Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - znak sprawy: 8/I/2017

 

 

OZ.271.17.2017                                                                                          Kraków, dnia 27.01.2017r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego - znak sprawy: 8/I/2017

 

I. Nazwa i adres podmiotu Zamawiającego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417

 

II. Określenie celu i zakresu dialogu technicznego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do uzyskania wiedzy użytecznej przy sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.
Zamówienie będzie dotyczyło rozwoju systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu:
a) zwiększenia komfortu podróżowania kierowców poprzez przekazanie rzetelnej informacji o przewidywanych warunkach ruchu w sieci drogowej;
b) lepszego wykorzystania sieci drogowej poprzez wskazanie tras alternatywnych;
c) zmniejszenia tzw. ruchu wtórnego w okolicach parkingów P&R oraz w strefie płatnego parkowania generowanego przez pojazdy szukające wolnego miejsca parkingowego;
d) uzyskania informacji o tym skąd i dokąd podróżują osoby poruszające się po ulicach miasta celem optymalizacji rozwiązań komunikacyjnych.
Zakres projektu:
a) założenia funkcjonalne
Do istniejącej funkcjonalności systemu:
• ostrzeżenia meteorologiczne
• informacje wprowadzane ręcznie lub automatycznie
Zamawiający zakłada dodanie następującej funkcjonalności:
• przewidywany czas przejazdu
• tworzenie więźby ruchu
• informacja o miejscach parkingowych

b) założenia techniczne
W celu wyświetlania nowego typu informacji wymagane jest zmodernizowanie istniejących tablic w wybranych lokalizacjach. Przewidywane też jest zamontowanie nowych tablic o takim samym standardzie wyposażenia jak modernizowane.
W celu wyliczania czasu przejazdu Zamawiający przewiduje opomiarowanie sieci drogowej w kluczowych punktach, pobieranie dodatkowej informacji z obu central systemu sterowania ruchem, pobieranie informacji z systemów firm trzecich, itp.
Zamawiający wymaga, aby instalowane oprogramowanie sterujące miało dostępny otwarty protokół transmisji danych, który umożliwi realizację funkcji na tablicach montowanych w późniejszym czasie.

 

III. Zasady prowadzenia dialogu

1. Dialog techniczny będzie prowadzony z poszanowaniem zasad przejrzystości, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie podmiotów w nim uczestniczących i oferowanych przez nich rozwiązań.
2. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Przeprowadzenia Dialogu Technicznego" wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 10 stycznia 2017 roku – załącznik nr 2.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie do osiągnięcia celu lub do momentu uzyskania informacji uzasadniających jego zakończenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Ponadto Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu technicznego z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu dialogu.
4. Warunkiem udziału w dialogu jest złożenie zgłoszenia tj. wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego załącznik nr 1 wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentowania zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
5. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w dialogu, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego ogłoszenia.
6. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zakwalifikowanych do dialogu, w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych przez Zamawiającego.
7. Podmioty zakwalifikowane do udziału w dialogu technicznym otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym informacja ta zostanie przekazana za pomocą środków porozumienia się takich jak: droga elektroniczna lub faks.
8. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystywanie przekazywanych informacji oraz opracowań stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania dokumentacji przez Zamawiającego. Uczestnik przekazując dany utwór udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji, zezwala na rozporządzenie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu technicznym, nie później niż wraz z przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
10. W trakcie dialogu technicznego Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do prowadzenia dialogu. Osoby te będą zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w pkt 9 powyżej.
11. Dialog techniczny przeprowadzony zostanie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w innych językach powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
12. W ramach dialogu technicznego dopuszcza się następujące formy porozumiewania się z uczestnikami tj. spotkania indywidualne, korespondencja pisemna, korespondencja elektroniczna, faks. Wyjątek stanowi zgłoszenie udziału w dialogu technicznym, albowiem wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym powinien zostać złożony w wersji pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
13. Przewidywany czas trwania dialogu technicznego: 6 miesięcy. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celu określonego w przedmiocie dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.
14. Koszty związane z uczestnictwem w dialogu technicznym ponoszą uczestnicy.
Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w dialogu technicznym.
15. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prawne oraz koncesję na roboty budowlane lub usługi.
16. Przystąpienie do dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
17. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom uczestniczącym w dialogu.
18. Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

IV. Warunki udziału w dialogu technicznym

W dialogu technicznym mogą wziąć udział uczestnicy, którzy wykażą na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym iż:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie jednego z poniższych zakresów:
— projektowania i wykonawstwa rozproszonych systemów teleinformatycznych pobierających dane o pojazdach w ruchu,
— projektowania i wykonawstwa zaawansowanych systemów identyfikacji pojazdów,
— badań i rozwoju we wprowadzaniu i testowaniu innowacyjnych technologii i technik mających na celu wykorzystanie danych zbieranych z sieci drogowej do modelowania ruchu drogowego,
które zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia dialogu technicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

V. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w "Regulaminie Przeprowadzenia Dialogu Technicznego", składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu.
2. Wymaga się, aby zgłoszenie było przygotowane w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jego treści.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór stanowiący załącznik nr 1) wraz z załączonymi dokumetami, o których mowa w pkt IV powyżej, należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Uczestnika.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
oraz oznaczona następująco:
Dialog Techniczny pn.: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oznaczenie sprawy: 8/I/2017
4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym zgodnie z aktualnym aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
5. Do podpisania zgłoszenia winno być dołączone pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania zgłoszenia nie wynika z dokumentu rejestracyjnego uczestnika.
6. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej zgłoszenie.
7. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 06 lutego 2017 roku do godz. 12:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!!!!

Zmiana Ogłoszenia o Dialogu Technicznym

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o Dialogu Technicznym w poniższym zakresie:

Rozdział IV pkt 7:

Poprawiony zapis brzmi:

„Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:                  ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia        09 lutego 2017 roku do godz. 12.00."


OZ.271.17.2017                                                                                  Kraków, dnia 20.07.2017r.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 

W myśl §7 „Regulaminu Przeprowadzenia Dialogu Technicznego" Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż zakończony został dialog techniczny przeprowadzony na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do uzyskania wiedzy przy sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dla zadania:
„Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego" – znak sprawy: 8/I/2017

Zamawiający dziękuje wszystkim uczestnikom biorącym udział w dialogu technicznym.

 


Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum