Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

Sporządzenie i opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla realizacji zadania: „Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia" zadanie nr ZIKIT/T1.211/17

 

OGŁOSZENIE
o zamówienia pt. zlecenie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej dla realizacji zadania „Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

 

 1. 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budowy pochyli na schodach przy ul. Żytniej w Krakowie.

Projekt przewiduje:

W ramach planowanej inwestycji planuje się:

W zakresie opracowania należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy pochylni dla rowerów w ciągu schodów łączących ul. Żytnią z al. 29 Listopada. Pochylnia ma także zapewniać bezpieczne korzystanie również dla osób niepełnosprawnych. Parametry pochylenia pochylni winny umożliwić jej realizację bez konieczności montażu pochwytów.

Opracowanie projektu wykonawczego (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej - sieci i przyłączy w  przypadku kolizji z projektowaną pochylnią. Na przekrojach typowych pokazać rozmieszczenie uzbrojenia istniejącego i projektowanego, projekt zagospodarowania terenu wykonać wraz z opisem technicznym, uzbrojenie zróżnicować kolorystycznie.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w projekcie należy uwzględnić oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej, uwzględnić należy również umieszczenie na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczeniem własności zarządcy drogi (np. data montażu: …dd mm rrrr…, własność ZIKiT)

Planowany budżet projektu:

 kwota nie przekraczająca 30 000 Euro

 Termin realizacji zlecenia:

 Złożenie ostatecznej opracowanej i uzgodnionej wersji dokumentacji– 5 miesięcy od podpisania umowy,

termin składania ofert do dnia 31.03.2017r.

 Informacje dotyczące ceny i warunków:

             1. Oferent dostarczy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT,

2. wycena winna zawierać oświadczenie Projektanta, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia,

3. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem Umowy rozbicie ceny na poszczególne punkty zakresu rzeczowego.

 Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wydaniu Zamawiającemu dzieła przez Wykonawcę, spełniającego warunki zamówienia, w terminie określonym w umowie.

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 3 dokumentacji projektowych- wykonawczych o wartości do 30.000 Euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

 Kryteria oceny oferty

 • Cena
 • Skrócenie terminu oddania dokumentacji

 

 1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 

 • Cena 80 %
 • Termin 20%

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 • Cena

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

 

C = ……………………….. x 80 pkt.

 

 • Termin

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

 

C = ……………………….. x 20 pkt.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017r. do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem JRP 1.

W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

7.    Termin ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia

Dokumentacje tj. projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jak wyżej: 5 miesięcy od podpisania umowy.

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

       9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 71 51, 12 616 71 45, 12 616 71 50.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum