Przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez JRP

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej w zakresie przebudowy oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt

 

OGŁOSZENIE
o wykonaniu kompleksowych usług inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i elektroenergetycznej w zakresie przebudowy oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Nadzór wykonywany będzie na zadaniach wskazanych przez zamawiającego w szczególności zakres obejmować będzie:
a) Przebudowę chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania ul. Zakopiańska/Brożka do przystanku przy ul. Siostry Faustyny odcinek A-B wraz z przebudową oświetlenia realizowanego w ramach zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania ul. Zakopiańska/Brożka do przystanku przy ul. Siostry Faustyny"
b) Przebudowa ul. Nowohuckiej w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie przebudowy chodników, budowy ścieżki rowerowej, przebudowy sygnalizacji świetlnej na odcinkach od Ronda Dywizjonu 308 do skrzyżowania ulic Nowohucka – Ciepłownicza i od skrzyżowania ulic Nowohucka – Koszykarska do skrzyżowania ulic Nowohucka – saska/Stoczniowców realizowanego w ramach zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie"
Szczegółowe usługi inspektora nadzoru inwestorskiego określają istotne postanowienia umowy oraz zakres czynności.

Planowany budżet projektu:

kwota nie przekraczająca 30 000 Euro

Termin realizacji zlecenia:

10.12.2017r.

Informacje dotyczące ceny i warunków:

1. Oferent dostarczy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT za jednorazowy nadzór,
2. wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia,

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Przewiduje się ok. 40 nadzorów płatnych każdorazowo za potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy i protokołem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. W ramach kwoty za nadzory zawierają się obowiązki wymienione w pkcie 1 i 2 zakresu czynności. Nadzory realizowane będą przez Inspektora na wezwanie Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych nadzorów.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w nadzorowaniu branży elektrycznej i elektroenergetycznej co najmniej dwóch zadań za kwotę minimum 200 000zł brutto (każda branża osobno) udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

3. Kryteria oceny oferty

• Cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

• Cena 100 %

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

• Cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

Cena minimalna
C = ............................. x 100 pkt.
Cena badanej oferty

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2017r. do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem „JRP 1 – ścieżki rowerowe".

W przypadku wysłania oferty droga pocztowa liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

7. Termin ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia

10.12.2017r.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 71 51, 12 616 71 45.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum