Tryb bezprzetargowy

O pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE
O pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym o pow. 24,7 m² usytuowanym w Podziemiach Rynku celem prowadzenia w nim działalności określonej w studium wykonalności do projektu pn: ”Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 tj. sklep z pamiątkami promującymi ww. szlak turystyczny i komponujący się
w charakter/architekturę szlaku.

I.

1.    Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków ogłasza pisemny przetarg ograniczony na prowadzenie sklepu z pamiątkami promującymi „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” w obiekcie usytuowanym w podziemiach rynku, Kraków Rynek Główny 1 na czas nieoznaczony z bez prawa do rozwiązania umowy do grudnia 2025 roku (czas trwałości projektu unijnego).
2.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa o powierzchni 24,7 m² usytuowana na poziomie -1 w podziemiach Rynku Głównego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z pamiątkami promującymi Szlak turystyczny po Podziemiach Rynku, wyposażona w monitoring, układ pomiarowy energii elektrycznej, swobodny dostęp do toalety.
Nieruchomość lokalowa wchodzi w skład nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków pod numerem – A-10/12.III.1931/ Usytuowana na nieruchomości składającej się z działek 580/4 obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta księgą wieczystą KR1P/00450630/9 oraz części działki 311 obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta księgą wieczystą KR1P/00288003/8.
3.    Przedmiot przetargu może być wykorzystany wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności określonej w studium wykonalności do projektu pn.: „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
4.    Oprócz czynszu dzierżawca będzie ponosił opłaty za zużycie energii, ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci.
5.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, opisanej następująco:

„Oferta na przetarg na dzierżawę nieruchomości lokalowej z przeznaczeniem na sklep z pamiątkami w podziemiach rynku”.

6.    Oferta pod rygorem odrzucenia winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane na formularzu ofertowym , takie jak:
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oraz adres do doręczeń, jeżeli oferent jest osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności oraz sposób reprezentacji,
2)    datę sporządzenia oferty,
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4)    zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby podmiotu o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat realizowanych, pobieranych przez te urzędy,
5)    Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego,
6)    Proponowany sposób realizacji warunków przetargu z przedstawieniem   zagospodarowania przedmiotu dzierżawy oraz realizacji celu tj. prowadzenia działalności określonej w studium wykonalności do projektu pn: ”Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 tj. sklep z pamiątkami promującymi ww. szlak turystyczny i komponujący się w charakter/architekturę szlaku.
7)    Do formularza ofertowego należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium
w wysokości 5000 zł  na rachunek bankowy 32124047221111000048503855 ( z dopiskiem podziemia rynku)
-    wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r
-    wadium zostanie zwrócone oferentom po rozstrzygnięciu przetargu,
-    wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w przypadku wycofania się oferenta od podpisania umowy dzierżawy.
8)    Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu opisanym w ofercie przetargowej, a ponadto oświadczenie o przystosowania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt do umówionego użytku, bez możliwości rozliczenia z Wydzierżawiającym kosztów poniesionych zarówno na przystosowanie lokalu jaki i wykonanie w nim innych robót remontowych, zarówno w trakcie umowy dzierżawy, jak i po jej zakończeniu.
9)    Oświadczenie oferenta lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz stwierdzające, że zarówno oferent jak i jego zastępca prawny w stosunku do żadnego z członków komisji przetargowej nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami komisji przetargowej.
10)    Ofertę podpisuje oferent lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
7.    Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8.    Przedmiot przetargu jest wolny od obciążeń.

II.
1.    Kryterium wyboru oferenta jest koncepcja realizacji przedmiotu przetargu, w tym koncepcja wyposażenia i wykończenia „powierzchni handlowej”, koncepcja prowadzonej działalności handlowej promującej „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” oraz wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego (stawka wywoławcza 41,98 zł/m² netto).
2.    Prowadzenie działalności gospodarczej oferenta nie może zakłócać funkcjonowania pozostałych użytkowników obiektu.

III.
1.    Osoby lub podmioty, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 651,
z późn. zm.), powinni złożyć właściwy wniosek do dnia 12 w miejscu i czasie, jak oferty przetargowe.
2.    Oferty należy składać w sekretariacie ZIKiT pok. 104 I p w terminie do dnia 12 listopada br. do godz. 10
3.    Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
4.    Przetarg jest ważny, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
5.    Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest złożenie jej w wyznaczonym terminie i przepisanej formie.

IV.

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada o godz 12 w sali konferencyjnej ZIKiT ul. Centralna 53 , 31 – 586 Kraków pok. 26 parter.
2.    Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3.    Komisja przetargowa sprawdza czy oferty zostały złożone w terminie oraz dopuszcza do przetargu oferentów, których oferty spełniają warunki, o których mowa w pkt. I ust. 6 niniejszego ogłoszenia.
4.    Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli:
-    nie odpowiadają warunkom przetargu,
-    złożone zostały po wyznaczonym terminie,
-    nie zawierają danych, dowodów i oświadczeń wymienionych w pkt. I ust 6 do niniejszego ogłoszenia,
-    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
5.    O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie przez organizatora.

V.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny – art. 701 §3 Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu 12 616 7317

załącznik 1

załącznik 2

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


1. Podstawa prawna
Art. 23, ust. 1, pkt. 1  w związku z Art. 19, ust. 1, pkt. 3 i Art. 22, ust.1, pkt.2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
- organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, na obszarze Gmin: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie Art. 22, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Rodzaj transportu oraz określenie sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Krakowa i 15 gmin będących stronami porozumień międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, z wyłączeniem linii objętych innymi umowami, w tym linii Nr 102, 120, 138, 142, 152 (352), 159, 168, 178, 182, 482, 502.

5. Przewidywana data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia realizacji usług
lipiec 2014 r. – z terminem rozpoczęcia realizacji usług: 1 sierpnia 2014 r.

 

Więcej: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

 

Ogłoszenie konkursu na logo Komunikacji Miejskiej w Krakowie

25 października, jury konkursowe, złożone z przedstawicieli ASP i ZIKiT z 73 przedłożonych propozycji wybrało zwycięski logotyp dla systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Autorką zwycięskiej pracy jest Pani Karolina Żmuda

 

 

 

 

 

 

ZIKiT/S/65535                                                 Kraków, dnia 01 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamawiający – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza konkurs dotyczący realizacji zadania:

Opracowanie projektu graficznego (loga)  „Komunikacji Miejskiej w Krakowie”.

Nr sprawy: ZIKiT/S/65535 

Realizacja zadania będzie zlecona na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Więcej: Ogłoszenie konkursu na logo Komunikacji Miejskiej w Krakowie

   

Ogłoszenie - konkurs na opracowanie wstępnego projektu logo

 

 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 ,email:  sekretariat@zikit.krakow.pl

 ZIKiT/R/0273/11/NZ/59256                                   Kraków, 26.09.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Zamawiający – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza pierwszy etap konkursu ofert - dotyczący wyboru Wykonawcy do realizacji  zadania pn.:

Konkurs na opracowanie wstępnego projektu logo w pliku graficznym dla projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie". Nr sprawy: 7/i/2011

Więcej: Ogłoszenie - konkurs na opracowanie wstępnego projektu logo

   

Strona 4 z 4

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum